Xivot s[veto]ga Giosafata obrachien od Barlaama s yednim verscem nadostavglien radi xena bitti osudyen / pisane parvi put a talianski yezik, a sada prinesene i istumacene u slovinski yezik po Petrv Macukattu, pucaninu Splitskomu
Xivot s[veto]ga Giosafata obrachien od Barlaama s yednim verscem nadostavglien radi xena bitti osudyen  / pisane parvi put a talianski yezik, a sada prinesene i istumacene u slovinski yezik po Petrv Macukattu, pucaninu Splitskomu