Zainteresiranost učenika petih razreda za teme vezane uz istraživanje tla / Marina Balažinec.
Sažetak

Kurikulum predmeta Priroda donesen 2019. godine naglasak stavlja na razumijevanje osnovnih prirodoslovnih koncepata i upoznavanje svijeta u kojem je učenik sposoban donositi odgovorne odluke i održivo živjeti. Sadržajno se znatno promijenio te prema njemu učenici istražuju svijet koji ih okružuje provodeći mjerenja i opažanja. Jedna od cjelina koja se obrađuje je i istraživanje tla. Kako je tlo do sada bilo vrlo malo zastupljeno u redovnoj nastavi petog razreda osnovne škole cilj ovog rada bio je ispitati zainteresiranost 37 učenika petih razreda III. osnovne škole Varaždin za istraživanje sadržaje vezanih uz cjelinu Tlo. Učenici su tijekom prvog polugodišta (od 9. do 12. mjeseca) ispunili pet anketnih upitnika putem online obrasca Google forms na satu Prirode pomoću mobilnih i tablet uređaja. Rezultati su pokazali visoku motivaciju za učenje Prirode kao i za istraživanje tla, važan im je uspjeh i žele postići što bolji rezultat iz Prirode. Pokazali su također da o tlu imaju određeno predznanje, ali nije ima jasno kako nastaje i važnost tla spominju samo kao podlogu za rast i gradnju. Izrazili su pozitivan stav prema grupnom kolaboracijskom radu, a željeli bi više vremena provoditi vani. Istraživanje bi trebalo provesti na većem uzorku ispitanika i istražiti povezanost između kolaboracijskog grupnog rada, ozračja i korištenih strategija prilikom učenja, te motivacije za učenje Prirode, zainteresiranosti za istraživanje tla i strategija korištenih tijekom učenja.; The National curriculum adopted in 2019. emphasizes understanding of basic science concepts and learning about environment where the student is able to make responsible decisions and live sustainably. It has changed significantly in content and according to it, students explore the world around them by taking measurements and observations. One of the study units is Investigation of soil. As the soil has so far been very little represented in the regular teaching of the fifth grade of primary school, the aim of this paper was to examine the interest of 37 students of the fifth grade III. elementary schools in Varazdin in soil study. During the first semester (9th to 12th months), students completed five survey questionnaires using the online Google Forms using mobile and tablet devices. The results have shown high motivation for learning Nature as well as for investigating soil, they want to have excellent results in Nature and success is very important to them. They also showed that they have some background in soil, but it is not clear to them it’s genesis and the importance of soil is mentioned only as a basis for growth and construction. They have expressed a positive attitude towards collaborative group work and would like to spend more time outside. The survey should be conducted on a larger sample of respondents and explore the relationship between collaborative group work, the atmosphere and strategies used in learning, and motivation to learn Nature, interest in exploring soil, and strategies used during learning.